Khách sạn sòng bạc tại Việt Nam về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

1. Sinh viên các lớp tham gia học tập trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 theo thời khóa biểu đã công bố ngày 10/01/2024 tại địa chỉ: //kylealexandrablog.com/phong-quan-ly-dao-tao/tin-tuc/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024

 - Các lớp môn học trực tuyến sẽ bắt đầu học từ ngày 19/02/2024 - 02/3/2024. 

 2. Danh sách các môn học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024:

 Lưu ý: Sinh viên truy cập ĐÚNG các đường link facebook lớp môn học của mình dưới đây để tham gia nhóm.

TT Tên môn học Số TC Lớp môn học Lớp sinh hoạt Giảng viên Đường link facebook
1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 4 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 5 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân
3 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 6 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân
4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 7 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân
5 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 8 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 CSVH - 9 23CĐTT, PR Lại Thị Hồng Vân
7 Chính trị 5 CT - 7 23CĐBC Lại Thế Vĩnh
8 Chính trị 5 CT - 8 23CĐBC Phan Thị Thu Hiền
9 Dàn trang báo điện tử 2 DTBĐT - 1 22CĐTT GVTG: Ngô Văn Nghĩa
10 Dàn trang báo điện tử 2 DTBĐT - 2 22CĐTT GVTG: Nguyễn Lê Bích Sơn
11 Dàn trang báo điện tử 2 DTBĐT - 3 22CĐTT GVTG: Nguyễn Lê Bích Sơn
12 Giáo dục thể chất 2 GDTC - 7 23CĐQP, ĐH Phạm Đức Minh
13 Giáo dục thể chất 2 GDTC - 8 23CĐQP, ĐH Phạm Đức Minh
14 Kịch bản truyền hình 2 KBTH 23CĐQP Lê Thị Hồng Ngọc
15 Kỹ thuật dựng phim 2 KTDP - 1 23CĐQP, ĐH Nguyễn Thị Hải
16 Kỹ thuật dựng phim 2 KTDP - 2 23CĐQP, ĐH Nguyễn Thị Hải
17 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 4 KTSXCTPT - BC1 23CĐBC Lê Thị Hồng Ngọc
18 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 4 KTSXCTPT - BC2 23CĐBC Nguyễn Ngọc Thanh
19 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 3 KTSXCTPT - PR1 23CĐPR Nguyễn Lâm Viên
20 Kỹ thuật SX chương trình phát thanh 3 KTSXCTPT - PR2 23CĐPR Nguyễn Lâm Viên
21 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT1 23CĐTT Lê Thị Hồng Ngọc
22 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT2 23CĐTT Lê Thị Hồng Ngọc
23 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT3 23CĐTT GVTG: Nguyễn Huy Hoàng
24 Kỹ thuật SX chương trình truyền hình 2 KTSXCTTH - TT4 23CĐTT Phạm Hồ Nam Phương
25 Kỹ năng vẽ phác thảo 2 KTVPT 23CĐĐH GVTG: Trần Thanh Giang
26 Nghiệp vụ đạo diễn 2 NVĐD 23CĐQP GVTG: Tống Thanh Hùng
27 Pháp luật 2 PL - 3 23CĐBC, TT, PR GVTG: Trần Trung Dũng
28 Pháp luật 2 PL - 4 23CĐBC, TT, PR GVTG: Trần Trung Dũng
29 Pháp luật 2 PL - 5 23CĐBC, TT, PR GVTG: Lê Thị Toàn
30 Pháp luật 2 PL - 6 23CĐBC, TT, PR GVTG: Lê Thị Toàn
31 Pháp luật 2 PL - 7 23CĐBC, TT, PR GVTG: Nguyễn Thị The
32 Pháp luật 2 PL - 8 23CĐBC, TT, PR GVTG: Nguyễn Thị The
33 Pháp luật và đạo đức báo chí 2 PLĐĐBC - 5 22CĐPR Trịnh Bích Thúy
34 PR nội bộ và cộng đồng 2 PRNBCĐ 22CĐPR GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân
35 Quảng cáo và quan hệ công chúng 2 QCQHCC - 1 22CĐTT GVTG: Nguyễn Thị Ngọc Linh
36 Quảng cáo và quan hệ công chúng 2 QCQHCC - 2 22CĐTT GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân
37 Quảng cáo và quan hệ công chúng 2 QCQHCC - 3 22CĐTT GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân
38 Quan hệ báo chí 2 QHBC 23CĐPR GVTG: Võ Công Nghiệp
39 Sản xuất BCTT bằng thiết bị di động 2 SXBCTT - 1 22CĐTT Phan Thị Tuyết Hương
40 Sản xuất BCTT bằng thiết bị di động 2 SXBCTT - 2 22CĐTT Phan Thị Tuyết Hương
41 Sản xuất BCTT bằng thiết bị di động 2 SXBCTT - 3 22CĐTT GVTG: Võ Công Nghiệp
42 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật (AutoCad) 2 TKBVKT 23CĐĐH GVTG: Hoàng Văn Công
43 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 1 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước
44 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 2 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước
45 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 3 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước
46 Truyền thông mạng xã hội 2 TTMXH - 4 22CĐTT, PR GVTG: Nguyễn Thị Phước
47 Xây dựng và quảng bá thương hiệu 2 XDQBTH 22CĐPR GVTG: Nguyễn Thị Thùy Vân

  Đề nghị sinh viên các lớp, căn cứ nội dung thông báo và thời khóa biểu tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ./

Thông báo về việc học trực tuyến học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (Tải về)